Generelle salgs- og leveringsvilkår

Gjeldende fra: 1.01.2016

1 AVTALEN

Disse Generelle salgs- og leveringsvilkårene er en del av enhver avtale, hvis det ikke er avtalt noe annet i det enkelte tilfelle, og gjelder for alle leveranser av materiell med eller uten tillegg av tjenester fra Smøreteknikk AS (“ST”) til alle typer kunder (“Kunden”), og er en del av enhver avtale ST inngår med Kunden.

De samlede avtalevilkårene ved leveransene består av disse Generelle salgs- og leveringsvilkår som gjelder for alle tjenestene, og spesielle vilkår for de ulike typer materiell og tjenester som leveres. Avtalen mellom ST og Kunden består blant annet av følgende:

1. Kontrakt/ avtale
2. Disse Generelle salgs- og leveringsvilkår.

Dersom det oppstår motstrid mellom de ulike delene av avtalen skal ovennevnte dokumentrang gjelde.

Eventuelle konkurrerende vilkår eller andre generelle innkjøpsvilkår/-betingelser som Kunden måtte operere skal ikke på noe vis regulere noen del av leveranser fra ST eller forholdet mellom ST og Kunden.

2 TILBUD

Alle priser som er gitt av ST i tilbud og på annen måte er eksklusive merverdiavgift, og eksklusive enhver annen avgift som etter gjeldende lovgivning skal belastes Kunden. Ved økning av eller ileggelse av nye offentlige avgifter (tollsatser, særavgifter eller annet) som påløper på ST, eller valutakursendringer på mer enn 5 % fra tidspunktet hvor tilbudet er gitt, kan ST kreve justering av prisene i tilbudet slik at det tar hensyn til slike høyere offentlige avgifter eller endrede valutavekslingskurser.

Alle tilbud fra ST har en maksimal gyldighet på 3 måneder fra utstedelsesdato, med mindre kortere tidsrom fremgår av tilbudet selv eller er særskilt avtalt.

3 LEVERING, LEVERINGSTID, FORSINKELSE

3.1  Generelle bestemmelser
Alle leveranser skjer EX Works Reistad i henhold til Incoterms 2010.

Leveringstidspunktet angitt i tilbudet er uttrykk for et anslått leveringstidspunkt fra ST, som ST vil forsøke å oppfylle. Slikt anslått leveringstidspunkt skal imidlertid ikke regnes som en bindende leveringsfrist. Det anslåtte leveringstidspunktet er basert på blant annet at ST har varen på lager, og ellers på normal leveringstid fra STs underleverandører. Blir leveringen forsinket i forhold til antatt leveringstidspunkt som følge av slike forhold, eller som følge av omstendighet som i henhold til punkt 10 (Force majeure) utgjør en fritakelsesgrunn eller på grunn av en handling eller unnlatelse fra Kundens side, herunder STs innstilling av oppfyllelsen etter punkt 4.3, skal leveringstiden forlenges med en tid som etter sakens omstendigheter er rimelig. Leveringstiden skal forlenges selv om årsaken til forsinkelsen inntrer etter utgangen av den opprinnelig avtalte leveringstid.

Dersom partene i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angitt et tidsrom innen hvilket levering skal skje, løper dette fra avtalens inngåelse. Finner ST at de ikke kan levere i rett tid, eller må forsinkelse fra STs side ansees som sannsynlig, skal ST uten ugrunnet opphold gi skriftlig meddelelse til Kunden om dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt levering påregnes å kunne finne sted.

3.2 Kundens rett til konvensjonalbot og erstatning ved forsinkelse, ansvarsbegrensning
Dersom ST ikke leverer materiellet til rett tid, er Kunden berettiget til konvensjonalbot regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Konvensjonalboten utgjør 0,5 % for hver hele ukes forsinkelse, regnet av den avtalte kontraktssummen/bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter. Gjelder forsinkelse bare en del av materiellet, beregnes konvensjonalboten av den del av kjøpesummen som knytter seg til det av materiellet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen. Samlet konvensjonalboten kan ikke overstige 5 % av dette beregningsgrunnlaget.

Konvensjonalboten forfaller til betaling ved skriftlig påkrav fra Kunden, dog tidligst når fullstendig levering av materiellet finner sted, eller eventuelt på dagen for hevning av kjøpet fra Kunden ifølge reguleringen i påfølgende avsnitt. Kunden taper sin rett til konvensjonalbot såfremt han ikke har fremsatt skriftlig krav om dette innen 1 måned etter at levering skulle ha funnet sted.

Dersom Kunden har vært berettiget til maksimal konvensjonalbot (5 %), og materiellet fremdeles ikke leveres, kan Kunden ved skriftlig meddelelse til ST kreve levering, og fastsette en siste rimelig frist som ikke kan være kortere enn 1 uke. Hvis ST heller ikke leverer innen den fastsatte frist og dette ikke skyldes forhold som Kunden bærer ansvaret for, kan Kunden gjennom skriftlig meddelelse til ST heve avtalen for så vidt angår det av materiellet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen.

3.3 Forsinkelse på Kundens side
Finner Kunden at han ikke vil kunne motta materiellet på den avtalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele ST om dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig det tidspunkt mottakelse påregnes å kunne finne sted.

Hvis Kunden unnlater å ta imot materiellet på den avtalte dag, er han likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om materiellet hadde vært levert. ST skal besørge lagring av materiellet for Kundens regning og risiko. Hvis Kunden krever det, skal ST forsikre materiellet for Kundens regning.

Med mindre den unnlatelse fra Kundens side som omhandles under dette punktet skyldes forhold som er angitt under punkt 10 (Force majeure), kan ST skriftlig oppfordre Kunden til å motta materiellet innen en rimelig frist. Unnlater Kunden å motta materiellet innen fristen, av grunner som ikke ST bærer ansvaret for, kan ST gjennom skriftlig meddelelse til Kunden heve avtalen, for så vidt angår den leveringsferdige del av materiellet, som på grunn av Kundens unnlatelse ikke blir levert. ST har i så fall rett til erstatning for den skade som Kundens forsømmelse har voldt ham. Erstatningsbeløpet må ikke overstige den del av kontraktssummen/bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter som gjelder den del av materiellet som hevningen omfatter.

4 BETALINGSBETINGELSER, FAKTURERING, BETALINGSMISLIGHOLD

4.1  Spesialtilpasset utstyr, kostbart utstyr, eller montasjetid over 1 uke
Følgende betalingsbetingelser gjelder for bestillinger av utstyr som er spesialtilpasset den enkelte Kundes behov, eller hvor prisen på leveransen overstiger NOK 50.000, eller hvor montasjetiden overstiger 1 uke:

 • 10 % av kontraktssummen/bestillingssummen inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter skal betales kontant ved bestilling. Bestillingen blir først effektuert når denne andelen er betalt.
 • 90 % av kontraktssummen/bestillingssummen inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter skal betales innen 14 dager etter avsluttet montasje.

ST forbeholder seg retten til å del fakturere for utført arbeide og levert utstyr i montasjeperioden, hvis denne strekker seg over mer enn 2 uker.

Dersom monteringsarbeidet endres, forsinkes eller midlertidig må innstilles av årsaker som Kunden har ansvaret for etter punkt 4.3, har ST i tillegg krav på dekning av:

 1. tid medgått til venting og ekstra reiser
 2. ekstra arbeid herunder arbeid med å ta ned og sikre monteringsutstyr og igjen sette det opp
 3. ekstra utgifter til reiser for STs personale
 4. omkostninger og utgifter for øvrig som ST kan dokumentere er påført seg som følge av omlegging av monteringsarbeidet.

4.2  Standard utstyr og montasjetid inntil 1 uke
Følgende betalingsbetingelser gjelder for bestillinger av standard utstyr og montasjer av kortere varighet enn 1 uke:

 • Kontant betaling av 100 % av kontraktssummen/bestillingssummen inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter pr 14 dager fra levering.
 • Varer som bestilles etter klokken 1300 for forsendelse samme dag, belastes et express-gebyr i henhold til gjeldende prisliste – for tiden NOK 250. Dette gebyret kommer i tillegg til ekstra fraktkostnader.

4.3  Felles betingelser
For leveranser som faller inn under 4.1 og 4.2 gjelder dessuten følgende:

All betaling skal skje ved STs hovedkontor i Norge, og skal bli foretatt i den valuta som fremgår av fakturaen.

Kunden er overfor ST ansvarlig for at monteringen utføres under forhold som er i overensstemmelse med de gjeldende lovbestemmelser og regler for arbeidsmiljøet på monteringsstedet. Kunden skal gi ST skriftlig meddelelse om de sikkerhetsbestemmelser som gjelder for personell på monteringsstedet.

Kunden skal for egen regning stille til disposisjon på eller nær monteringsstedet tilfredsstillende garderobe-, vaske- og spisebekvemmeligheter for monteringspersonellet. Kunden er likeledes ansvarlig for at STs personale får kost og losji i nærheten av monteringsstedet. Utgifter til kost og losji skal betales av ST, dersom ikke annet er avtalt.

ST forutsetter at alt er lagt til rette for at montasje av utstyr kan foregå uavbrutt i avtalt montasjetid, og at alle nødvendige forberedelser for oppstart av montasje er foretatt av Kunden. Kundens ansvar for tilrettelegging omfatter blant annet rengjøring av utstyr, demonteringer der dette er nødvendige, samt elektrisk eller annen montasje mv som er nødvendig for at utstyret skal fungere. Oppstår det forsinkelser under montering som ikke kan lastes ST, og som skyldes manglende eller ikke fullgod tilrettelegging fra Kunden, vil dette bli fakturert Kunden som arbeidstid etter STs til enhver tid gjeldende timesatser.

Eventuelle sikkerhetskurs eller lignende som er påkreves hos den enkelte Kunde, er ikke reflektert i noe tilbud eller montasje arbeide fra ST. Dersom slike forhold oppstår vil dette bli å betrakte som en manglende eller ikke fullgod tilrettelegging fra Kunden som ikke kan lastes ST.

Betaler ikke Kunden til avtalt tid har ST også rett til, etter å ha gitt Kunden skriftlig meddelelse om dette, rett til å innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser inntil betaling skjer. ST forbeholder seg retten til å endre enhver betalingsbetingelse med inntil umiddelbar virkning overfor Kunder som etter STs egen oppfatning kan stå i fare for å unnlate å betale for levering av utstyr og/eller montasje. Kunden skal i så fall bli gitt varsel på egnet måte så snart som mulig.

ST har for alle typer leveranser rett til å endre priser uten varsel ved valutakursendringer utover +/- 5 % regnet i forhold til tidspunktet hvor tilbudet ble gitt, og ved enhver prisjustering fra sin underleverandør.

Ved betalingsmislighold vil ST sende inkassovarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Dersom Kunden ikke har betalt innen forfallstidspunktet løper forsinkelsesrente med     0,75 % per måned. Pr 31.12. hvert år legges påløpt rente til hovedstolen (kapitalisering), og danner nytt grunnlag for renteberegning (rentes rente). Dersom Kunden ikke har betalt det forfalne beløp innen 2 måneder, er ST berettiget til gjennom skriftlig meddelelse til Kunden å heve avtalen. Ved heving av avtalen har ST rett til å kreve, utover avtalt kontraktssum/bestillingssum inklusive merverdiavgift og offentlige avgifter og morarenter, også skadeserstatning hos Kunden for det tap ST har lidt, dog maksimalt begrenset til kontraktssummen/ bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og offentlige avgifter. Som erstatningsmessig tap etter denne bestemmelsen regnes også utgifter til juridisk bistand ST måtte engasjere for å inndrive utestående krav.

Ved et hvert betalingsmislighold kan ST innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser enhver annen leveranse/ytelse til Kunden, enten dette har sammenheng med den betalingsmisligholdet kontrakten eller ei. ST skal i så fall gi Kunden skriftlig meddelelse om dette.

5 MOTREGNINGSFORBUD

ST foretar regelmessig fakturering av sine Kunder i tilknytning til leveranser. Alle fakturaer fra ST skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om Kunden mener å ha ett eller flere krav (herunder men ikke begrenset til fakturakrav, krav som følge av påståtte feil og/eller mangler, erstatningskrav, krav om utgiftsdekning) som Kunden mener han kunne bragt i motregning/avregne mot eksisterende eller fremtidig fakturakrav fra ST. Slike påståtte motkrav må Kunden følge opp uavhengig av dette, og uten å kunne utsette oppgjøret av STs fakturakrav.

Kunden har ikke anledning, verken i eller utenfor rettergang, til å erklære/foreta motregning med noe slikt motkrav i noe fakturert beløp som Kunden er skyldig til ST (motregningsforbud). Tilsvarende motregningsforbud for Kunden gjelder for helt eller delvis foretatte leveranser, hvor hele eller deler av leveransen ennå ikke er fakturert ennå, men vil bli fakturert etter avtalen.

6 PRODUKTINFORMASJON

Opplysninger i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen med Kunden uttrykkelig henviser til dem.

7 PROGRAMVARE

Med programvare menes leverandørprogram og programvare ST har opphavsretten til og underlisensiert program og/eller programvare (kollektivt betegnet program/-varen) som tredjemann har opphavsretten til og som ST med rettighetshaverens tillatelse overdrar bruksrett til.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, har Kunden rett til å bruke eventuell programvare på følgende vilkår:

 1. Kunden erverver rett til å benytte program/-varen ved bruk av leveransen. Kunden har rett til å overdra denne bruksrett til senere erververe av leveransen. ST beholder opphavsretten til program/-varen selv om den er utarbeidet og/eller tilpasset særskilt for Kunden. Med mindre annet er avtalt er ST ikke forpliktet til å utlevere kildekode til program/-varen.

8 UNDERSØKELSESPLIKT, ANSVARSREGULERING, ANSVARSBEGRENSNING MV

8.1  Kundens undersøkelsesplikt, reklamasjoner
Kunden er forpliktet til å undersøke leveransen ved mottakelsen, og skal kontrollere at leveransen er i tråd med hva som er avtalt. I den grad leveransen også omfatter montering, omfatter undersøkelsesplikten også monteringsarbeidet og funksjonalitet av montert materiell og leveransen som helhet. Kunden skal straks gi skriftlig melding til ST om eventuelle mangler ved leveransen, og senest fjorten – 14 – dager etter mottakelse. Unnlater Kunden dette mister han retten til å påberope mangel som kunne vært eller burde vært oppdaget ved undersøkelsen.

Reklamasjoner på øvrige forhold som Kunden ikke kunne eller burde oppdaget ved sin undersøkelsesplikt, skal fremsettes uten ugrunnet opphold i skriftlig form til ST for å være gyldig. Slike reklamasjoner må i alle tilfeller være fremsatt innen 14 dager fra Kunden ble kjent med, eller burde blitt kjent med, de(t) forhold som er årsaken til reklamasjonen. Reklamasjonen skal inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen ytrer seg. Dersom Kunden ikke skriftlig underretter ST om en mangel innen de frister som er angitt ovenfor, mister Kunden retten til å fremsette krav på grunn av mangelen.

Etter utløp av reklamasjonsfristen kan ST likevel etter egen vurdering akseptere å bistå Kunden i avhjelping av problemer ved å yte betalbare tjenester, på STs normale forretningsmessige vilkår.

Reklamasjon på faktura må være foretatt før fakturaens forfallstidspunkt for å være gyldig. Reklamasjoner på fakturaen foretatt etter dette tidspunktet er ikke ST pliktig til å hensyn ta.

8.2  Ansvar for mangler, hevingsansvar
ST er forpliktet til å søke å avhjelpe alle mangler ved leveransen som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller montering av leveransen som ST har utført. STs ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av materiale som er skaffet av Kunden, av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av ham eller av feilaktig utført forberedende arbeide av Kunden. STs ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter overtakelsen av leveransen, herunder feil og mangler som følge av:

 1. uriktig anvendelse av leveransen
 2. mangelfullt vedlikehold
 3. uriktig montering fra Kundens side
 4. forandringer i leveransen eller dens funksjon/innvirkning uten skriftlig forhåndssamtykke fra ST
 5. reparasjoner utført på en feilaktig måte

STs ansvar omfatter ikke normal slitasje og forringelse av leveransen og enkeltkomponenter i leveransen.

STs ansvar  for montasjen omfatter bare mangler som viser seg i løpet av tre – 3 – mnd. fra den dag monteringen er utført og leveransen er overtatt. For deler som er byttet ut eller reparert overensstemmende med dette punkt 8.2, påtar ST seg de samme forpliktelser som gjelder for den opprinnelige materiell i en periode på ett år. For materiellets øvrige deler forlenges bare perioden nevnt i dette avsnittet med det tidsrom materiellet ikke har kunne bli anvendt som følge av mangler som ST har ansvaret for. Uansett det som her bestemmes om ansvar utover ett år, gjelder STs mangels ansvar ikke for noen del av materiellet lenger enn 2 år fra den dag den opprinnelige leveransen er overtatt.

Dersom Kunden har reklamert på en påstått mangel og det viser seg å ikke foreligge en mangel som ST svarer for, har ST rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført dem.

Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn materiellet, svarer Kunden for arbeidet om omkostninger med dette.

Dersom mangelen er vesentlig kan Kunden i stedet heve avtalen ved skriftlig meddelelse til ST. Kunden har også rett til slik å heve avtalen dersom mangelen etter rimelige utbedringstiltak fra STs side fortsatt er vesentlig. Kunden kan ved hevning kreve erstatning for det tap han har lidt, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kontraktssum/bestillingssum eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter på det materiellet som omfattes av hevningen.

8.3  Ansvarsbegrensning
All erstatning for feil eller mangler ved leverte produkter og/eller tjenester fra STs side, uavhengig av hvilket rettslig grunnlag ansvaret baserer seg på, er begrenset oppad til den avtalte kontraktssummen/bestillingssummen eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter for det leverte produktet eller tjenesten som det hefter slik feil eller mangel ved. Det er en forutsetning for ansvar for ST at det foreligger et ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng, et dokumentert tap, og at tapet er adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatningsansvar i kontraktsforhold.

Under disse forutsetningene er ST ansvarlig kun for direkte tap som skyldes rettslig mangel ved leverte produkter og/eller tjenester. Dette gjelder likevel ikke hvis ST godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor STs kontroll, og som ST ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av slik det er angitt i punkt 10 (Force majeure). Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som bedriften er påført som en følge av mangelen.

Ved behov for tilbakekall av leveranser eller deler av leveranser (”recall”), er STs totale beløpsmessige ansvar overfor Kunden dessuten begrenset til det ST får dekket under sin til enhver tid gjeldende ”recall”-forsikring etter fradrag av avtalt egenandel under forsikringen.

ST svarer ikke for følgetap, økonomisk konsekvenstap eller noen annen form for indirekte tap av noen art som påføres Kunden, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra STs side. Med indirekte tap menes blant annet, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tap som følge av at produkter og/eller tjenester ikke kan nyttiggjøres som forutsatt/avsavnstap, tap som følge av driftsavbrudd, tap som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, tap som følge av skade på annet enn produkter levert av ST, tap som følge av tapte data og ethvert annet økonomisk konsekvenstap.

8.4  Regulering av produktansvaret for skade på fysisk eiendom
Kunden skal holde ST skadesløs i den utstrekning ST pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade og tap som ST overfor Kunden etter følgende avsnitt ikke svarer for.

ST har intet ansvar for skade voldt av leveransen etter overtakelsen:

 1. På fast eiendom eller løsøre og konsekvenser av slik skade dersom skaden inntrer mens leveransen er i Kundens besittelse.
 2. På produkter fremstilt av Kunden eller på produkter der Kundens produkter inngår.

De nevnte begrensninger i STs ansvar gjelder ikke dersom ST har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.

Fremmer tredjemann krav mot ST eller Kunden om erstatning for skade og tap som omhandlet under dette punkt, skal medkontrahenten straks underrettes om dette gjennom skriftlig meddelelse.

ST og Kunden er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, på grunnlag av en skade eller tap som påstås forårsaket av leveransen. Det innbyrdes forhold mellom ST og Kunden skal dog alltid avgjøres av norsk domstol i henhold til rettsvalg- og vernetingsklausulen i punkt 16.

9  KUNDENS OPPLYSNINGSPLIKT

Kunden skal umiddelbart gi ST skriftlig meddelelse dersom en eller flere av følgende forhold blir aktuelle:

 • dersom Kunden får problemer med å betale kreditorer, og/eller vurderer å begjære åpnet konkurs
 • dersom det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling hos Kunden, eller Kunden går inn i tvungen eller frivillige akkordforhandlinger
 • i dersom eierskapet til Kundens virksomhet blir vesentlig endret gjennom fusjon, aksjeoverdragelse eller annen overføring av vesentlige rettigheter til nye eiere/driftere
 • i dersom Kunden inngår forhandlinger med en eller flere kreditorer med sikte på utsettelse av betalingsfrister eller annen lettelse i fastsatte betalingsbetingelser
 • dersom Kunden tar skritt for å avvikle, likvidere eller på annen måte oppløse virksomheten eller vesentlige deler av virksomheten

10 FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE)

Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

Omstendigheter som nevnt er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelses ikke kunne forutsees ved inngåelsen av avtalen.

Dersom en av partene kommer i en situasjon hvor de ønsker å påberope seg en fritakelsesgrunn som omhandlet under dette punktet skal vedkommende part straks ved skriftlig meddelelse underrette den annen part så vel om hindringens inntreden som dens opphør. Ved force majeure hos Kunden skal Kunden dekke de omkostninger som ST pådrar seg for å sikre og beskytte materiellet.

Dersom en begivenhet som nevnt i dette punktet gjør at avtalens oppfyllelse blir hindret i mer enn 6 måneder, kan hver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part.

11  KREDITTVURDERING, SIKKERHETSSTILLELSE MV

ST inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden er betalingsdyktig. Kunden aksepterer at ST til enhver tid kan innhente kredittvurdering av Kunden. Dersom kredittvurderingen etter STs mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan ST avvise bestillingen, eventuelt si opp avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

12  SALGSPANT/EIENDOMSFORBEHOLD

Så langt ufravikelige bestemmelser i panteloven ikke er til hinder for det, har ST salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen inklusive alle renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Materiellet forblir STs eiendom inntil leveransen er fullt betalt.

Inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet har Kunden ikke rett til å pantsette, forbrukere eller på noen annen måte disponere over hele eller deler av leveransen, utover hva som inngår i den normale forretningsvirksomheten.

13  HEMMELIGHOLD

Ingen av partene har rett til uten den annens samtykke å gi tredjemann opplysning om slik teknisk eller kommersiell informasjon som en part ved avtalens inngåelse eller senere har angitt å være konfidensiell. Dette gjelder dog ikke i det omfang slik opplysning er nødvendig for at partene skal kunne oppfylle sine forpliktelser etter avtalen eller nødvendig for drift og vedlikehold av leveransen.

Enhver av partene er forpliktet til å forhindre at den nevnte konfidensielle informasjon i større omfang enn nevnt i første avsnitt overgis til eller anvendes av partens ansatte, konsulenter, underleverandører og andre leverandører eller andre som hos denne part har eller kan få tilgang til slik informasjon.

14  BRUK AV VAREMERKE OG/ELLER LOGO

Kontrahering med ST gir ikke Kunden rett til å benytte eller kopiere STs logo eller varemerker, herunder ”Smøreteknikk”, ”ST” og, eller andre lignende eller likeartede betegnelser, i markedsførings-/reklamesammenheng, som referanse eller på noen annen måte som tilkjennegir eller antyder at ST står bak eller støtter noen av Kundens aktiviteter, uten etter skriftlig forhåndsgodkjennelse fra ST.

Tilsvarende gjelder for ethvert varemerke, kjennetegn og/eller logo tilhørende noen av STs underleverandører.

15   ENDRING AV VILKÅR

ST kan endre disse Generelle salgs- og leveringsvilkårene. Endringer gjøres kjent med 14 dagers varsel på egnet måte. Særskilt varsling til Kunden er ikke nødvendig uten at det må antas å ha en viss betydning for Kunden

16 RETTSVALG OG VERNETING

Eventuelle tvister vedrørende tilblivelsen, tolkning eller anvendelse av avtalen og alt annet som har sammenheng med den, skal avgjøres etter norsk rett av norske domstoler. Alle tvister knyttet til denne kontrakten skal bringes inn for kompetent domstol i Lier kommune (eksklusivt verneting).

cross